İş Yeri Hekimliği

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan Yönetmelik’in 9. maddesine göre işyeri hekimi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

İşyeri hekiminin işletmenizdeki aylık çalışması gereken süre hesaplaması işyeri hekiminin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmeliğe göre çalışan sayınız ve  tehlike sınıfınıza istinaden hesaplanmaktadır.

BİLİR AKADEMİ OSGB, firmaların talepleri doğrultusunda, iş sağlığı uygulamaları ve işyeri hekimliği ile ilgili uygulamalar ve sözleşmeler yaparak bu önemli konuda yasal süreçlerinizi işletip iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğüne resmi bildirimlerinizi yapmaktadır.

 

İşyeri Hekimliği Sözleşmesi ile sizlere sunulacak hizmetler

 • Rehberlik
 • Risk Değerlendirmesi
 • Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporları
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Rehberlik Hizmetleri

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.